Quantcast

Giáo trình Quản trị chiến lược

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Giáo trình Quản trị chiến lược

Admin
Administrator

Dear all,

Giới thiệu các bạn 01 quyển sách hay về chiến lược, phục vụ cho việc học tập

Quản trị chiến lược
REALIFE - 374 Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng http://www.realifeco.blogspot.com
NDT
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: Giáo trình Quản trị chiến lược

NDT
Xin chao ban,
Ban co the cho minh pass cua " Nguyen ly 80-20 Richard Koch.rar" duoc ko?
Minh cam on nhieu
(Minh xin loi vi dang cau hoi khac voi chu de cua topic)
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: Giáo trình Quản trị chiến lược

Admin
Administrator

Password: nhvan
REALIFE - 374 Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng http://www.realifeco.blogspot.com
Loading...